Inloopbijeenkomst van WDODelta in Dwingeloo

Dwingeloo - Om wijzigingen mogelijk te maken om water zo goed mogelijk aan- en af te voeren zijn soms fysieke maatregelen nodig, zoals rasters verzetten, hekken plaatsen, toegangsdammen verwijderen of plaatsen en watergangen verruimen.

Op die plekken waar het waterschap dit soort maatregelen neemt, kan het waterschap misschien ook andere knelpunten in de waterhuishouding oplossen. Hierover gaat het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) graag in gesprek met de aanliggende grondeigenaren en pachters en daarom houdt het op woensdag 5 juni van 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst in Grandcafé De Brink.

Klimaat

Het klimaat verandert, perioden van droogte worden afgewisseld door intense regenbuien, waarbij veel water in korte tijd valt. Goed onderhouden watergangen zijn cruciaal om water goed af te voeren in natte tijden en aan te voeren in droge perioden. Om dit goed te kunnen doen, maakt het waterschap onderscheid tussen verschillende categorieën watergangen: welke zijn belangrijk voor het regionaal watersysteem en welke voor individuele percelen.

Het waterschap heeft nieuwe criteria vastgesteld waarmee de watergangen in drie verschillende categorieën worden ingedeeld. Uit deze indeling volgt wie de watergang gaat onderhouden: het waterschap of de aanliggende eigenaar. Dit betekent dat voor sommige watergangen de onderhoudsplichtige wijzigt. Een aantal watergangen wil het waterschap zelf in onderhoud nemen, het onderhoud van andere watergangen wil het waterschap juist overdragen. Deze veranderingen worden de komende vier jaar doorgevoerd. In totaal worden ongeveer 1.200 kilometer watergangen in een andere categorie ingedeeld.

Wijzigingen

Het waterschap is in april 2019 gestart met de invoering van de wijzigingen in het gebied rond Smilde en hoopt vier jaar later bij Deventer te eindigen. Hierdoor kan WDODelta in het hele werkgebied een gelijk serviceniveau verlenen. Het gebied rond Dwingeloo is het tweede gebied waar de wijzigingen worden ingevoerd. In dit gebied worden ongeveer 65 kilometer watergangen opnieuw ingedeeld.

‘We gaan de zorg voor ons water in een aantal gebieden anders invullen. Dit is nodig voor een toekomst waarin waterbeheer nog belangrijker wordt. Opbrengsten op landbouwpercelen, groei en bloei in natuurgebieden en misschien ook wel wonen en recreëren worden afhankelijker van de aan- en afvoer van water. En daarvoor leggen we nu een goede basis, om de gevolgen van klimaatverandering te beperken’, zegt WDODelta-bestuurder Hans Pereboom.

Op www.wdodelta/waterschapszorg staat meer informatie over de invoering van de nieuwe indeling en op basis van welke criteria dit gebeurt. Zo wordt de belangrijkste categorie (A) toegekend aan watergangen die per seconde meer dan 25 liter water afvoeren en/of per seconde meer dan 5 liter water aanvoeren gedurende gemiddeld 1 tot 2 dagen per jaar. Op deze website is ook te zien welke watergangen in het gebied rond Dwingeloo ingedeeld worden in een andere categorie.

Nieuwe indeling

Welke watergang in welke categorie valt en wie het onderhoudt, legt het waterschap vast in de ‘Legger oppervlaktewaterlichamen’ (www.wdodelta.nl/legger). Per deelgebied wijzigt de legger, nadat hierover met de aangrenzende grondeigenaren en pachters is gesproken. Voor vragen en/of informatie: (088) 233 1200 of waterschapszorg@wdodelta.nl.