Meerderheid raad omarmt PvdA-motie over 'woningbouw'

Diever - Niet afwachten maar in Westerveld nu al verschillende locaties geschikt maken voor de bouw van woningen voor starters, senioren en kleine gezinnen. De motie die de PvdA hierover dinsdag indiende werd in meerderheid door de raad omarmt.

Er is in de gemeente Westerveld behoefte aan meer woningen. Met het nu al aanwijzen en bouwrijp maken van locaties, worden volgens de PvdA niet alleen de procedures bekort op het moment dat mensen zich bij de gemeente melden voor het bouwen van woningen. Het is ook een middel om als gemeente te investeren in een periode van economische teruggang als gevolg van de coronacrisis. Zodra de aangewezen bouwlocaties bouwrijp zijn gemaakt, kunnen ze worden ingericht als ‘tijdelijke natuur’, in afwachting van concrete plannen van woningcorporaties en particulieren. “Iedere kern heeft locaties waar gebouwd kan worden. Breng die samen met de dorpsvertegenwoordigers in beeld”, zo zei PvdA-fractieleider Jan Puper.

De leefbaarheid van de dorpen in Westerveld is gebaat bij het scheppen van meer woonmogelijkheden voor de starters, senioren en kleine gezinnen. “Teveel mensen verhuizen naar elders omdat er in de eigen gemeente geen passende woning beschikbaar is”, zo signaleert de PvdA. De sociaaldemocraten zien verder een gevaar in de toenemende digitalisering van de samenleving. “Voor een deel van de werkende bevolking in Nederland neemt de behoefte af om dicht bij het werk te wonen. De aantrekkelijkheid van de rust, de ruimte en de natuur van gemeenten als Westerveld kan in het voordeel werken bij de beslissing waar zij zich willen vestigen. En daarbij is nog niet eens gekeken naar het verschil in prijs en huur van de woningen vergeleken met bijvoorbeeld de grote steden.” 

De motie kon dinsdag rekenen op steun van een meerderheid van de gemeenteraad. Wel vroeg VVD-fractievoorzitter Renate Masselink om niet alleen te kijken naar woningbouw in het lagere segment, maar ook naar het middensegment en duurdere huizen. Want ook aan deze woningen is volgens haar behoefte. Namens het CDA had fractieleider Ballast nog wel vragen over de tijdelijke natuur. “Tijdelijke natuur is mooi, maar kan ook een last zijn.” Puper kon Ballast overtuigen dat dit geen problemen oplevert. “Denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.” Geke Kiers van Duurzaam Sterk Westerveld sprak over een sympathiek voorstel, want er zit ontwikkeling in. En juist in deze tijden kan ontwikkeling helpen.” Kiers had nog wel vragen over de kosten. “Er moet een investering gedaan worden. Uit welke reserves moeten de kosten betaald worden.” Puper zag geen problemen. “Uit de Algemene Reserves. En dit is een investering die zichzelf op termijn dubbel en dwars terugverdient.” Wethouder Klaas Smidt zag het allemaal niet zo zitten. Volgens hem ontbreekt het de gemeente aan mankracht en geld om een locatieonderzoek uit te voeren en zeker al niet op zo korte termijn.