RES Drenthe stelt hogere eisen aan nieuwe zonneparken

Zuidwolde - De bestuurlijke Drentse Energietafel, waarin alle gemeentes van Drenthe zijn vertegenwoordigd, heeft 1 april de nieuwe Regionale Energiestrategie vastgesteld, de RES 1.0. Aan dit masterplan is twee jaar gewerkt door de wethouders van alle Drentse gemeentes, de gedeputeerde van Drenthe en verschillende maatschappelijke partners, waaronder de Drentse KEI, de koepel van Drentse energie-initiatieven in Drenthe. ReestdalEnergie volgt het proces met grote belangstelling.

Het is de Drentse uitwerking van de Nederlandse Klimaatwet. De Provincie Drenthe en de gemeentes hebben daarin zowel de gezamenlijke, als de ambities per gemeente, vastgelegd wat betreft de opwek van hernieuwbare energie tot 2030 en de randvoorwaarden daarbij. Er wordt onder andere als voorwaarde gesteld dat initiatiefnemers van nieuwe zonneparken zich moeten houden aan het ‘Manifest Zonneparken Noord-Nederland’.

Zeven vuistregels

In dit manifest staan zeven vuistregels voor het bouwen van zonneparken, zoals ‘wees zuinig op ruimte: geef prioriteit aan zon op daken, bedrijventerreinen en geluidswallen e.d.’ Ook wordt er veel belang gehecht aan betrokkenheid van omwonenden: ‘Elk zonnepark wordt samen met bewoners ontworpen en landschappelijk ingepast.’ Daarbij moet, volgens het Manifest, worden gestreefd naar minimaal 50% eigenaarschap van de lokale omgeving.

Klaas Blanksma, voorzitter van energiecoöperatie ReestdalEnergie in De Wolden en bestuurslid van de Drentse KEI, toont zich tevreden met het opnemen van deze passage in de RES 1.0 waarover alle Drentse gemeentes binnenkort moeten beslissen. „Hoewel er al veel mis is gegaan met al gerealiseerde zonneparken, biedt dit uitzicht op beter. Het levert een basis voor meer draagvlak voor de noodzakelijke energietransitie en het is mooi dat wij als coöperatieve burgerbeweging hieraan mee hebben mogen werken."